The 4th Asian Beach Games 2014
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ตสืบสานประเพณีไทยจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

เทศบาลนครภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางสะพานหิน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงให...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation