X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
คลังข่าวมหาดไทย
เทศบาลนครภูเก็ตจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕...
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation