X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
คลังข่าวมหาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 21 สิงหาค...
สิงหาคม

2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation