X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
YouTube Pr Phuketcity
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ นครภูเก็ต
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ืทน.ภูเก็ต หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว วันเสาร์ ที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๓๐ น.

ด้วย กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรง...
รับสมัครคัดเลือกฯ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลนครภูเก็ต รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
ตุลาคม

2559

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"ยูเนสโก" ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของโลก เมืองแรกของไทย (ดู: 423) 
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation