รับสมัครผู้เข้าประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์ในการประกวด มีรายละเอียด คือ 1. ผู้เข้าประกวด ต้องสมัครเข้าร่วมประกวด โดยสมัครได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation