X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
YouTube Pr Phuketcity
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนที่อยู่เขตเทศบาลนครภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และความ...
ประกาศเรื่อง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษ...
กุมภาพันธ์

2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"ยูเนสโก" ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของโลก เมืองแรกของไทย (ดู: 13) 
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation