รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ของเทศบาล

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ฉะนั้น...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation