ทน.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเ...(ดู: 52)
ทน.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปั่นกันหรอย ปั่นกันหลาว
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม “ปั...(ดู: 70)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุ...(ดู: 41)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานฯ
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานควา...(ดู: 37)
ทน.ภูเก็ต จัดอบรมบุคลากรด้านเทคนิค ๕ ส.
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม กิจกรรม ๕ ส....(ดู: 44)
ทน. ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตถ.ศรีสุทัศน์
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๔๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญให้ดวงวิญญาณ และทำบุญอ...(ดู: 75)
สภาเทศบาลนครภูเก็ต มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ...(ดู: 97)
ทน.ภูเก็ต จัดอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลาก...(ดู: 130)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation