ทน.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต...(ดู: 16)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธ...(ดู: 17)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการปั่นตามรอยอดีตล้ำค่าจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่
เมื่อวัน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๒๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อนาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการกองอำน...(ดู: 21)
ทน.ภูเก็ต ประชุมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินเขตย่านกา...(ดู: 16)
ทน.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรกิจกรรมบริการสวัสดิภาพพสัตว์ชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ภายใต...(ดู: 16)
ทน.ภูเก็ต ประชุมปรึกษาหารือพุทธสมาคม
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในฐานะนายกพุทธสมาคม เป็นประธานในการประชุมหารือสมาคมพุทธ...(ดู: 18)
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกวี ตันสุคตานทท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาค...(ดู: 17)
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ Phuket :City of Gastronomy
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในคณะกรรมการ Phuket : City Of Gastrono...(ดู: 14)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation