ทน.ภูเก็ต จัดอบรมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลาก...(ดู: 73)
ทน.ภูเก็ต เปิดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้บังคั...(ดู: 47)
ทน.ภูเก็ต  จัดประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้มอบหมายให้นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองน...(ดู: 108)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการรวมพลังประสานใจสานสายใยเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ...(ดู: 23)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมยกระดับมาตรฐานอาชีวอนามัย
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายก...(ดู: 30)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ...(ดู: 21)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ ศาลเจ้าพ้อต่อก้งบางเหนียว
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีพ้อต่อศาลเจ...(ดู: 40)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ ตลาดสดเทศบาล ๑ ถนนระนอง
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีพ้อต่อตลาดส...(ดู: 29)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation