• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
เทศบาลนครภูเก็ตเปิดประชุมสภาครั้งแรก

       เทศบาลนครภูเก็ต เปิดประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งแรกหลังจากได้รับการเลือกตั้ง โดย ดร.สมหมาย   ปรีชาศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม

       เมื่อวันพุธที่  ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  ดร.สมหมาย   ปรีชาศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ครบทั้งสี่เขตเลือกตั้ง จำนวน ๒๔ คน ในคราวการประชุมครั้งที่   ๗๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕  เมื่อประธานเปิดการประชุมแล้ว เลขานุการสภาท้องถิ่น(ชั่วคราว)  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอาวุโสมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมมาทำหน้าที่ เป็นประธา­นสภาชั่วคราว เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้น จึงได้มีการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต    ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อ   นายพงษ์สิงห์  ณ นคร สมาชิกสภาฯ  เพียงคนเดียว โดยไม่มีผู้เสนอชื่อสมาชิกคนอื่นแข่งขัน ประธานจึงมีมติให้ นายพงษ์สิงห์  ณ นคร เป็นประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ตคนใหม่จากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไป