• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครภูเก็ตรับสมัครเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
11 กุมภาพันธ์ 2554

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เทศบาลนครภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับเด็กในท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครภูเก็ตจึงขอประกาศให้ผู้ปกครองที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ แจ้งเรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง ๔ แห่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

คุณสมบัติ

          - รับสมัครเด็กที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คือเกิดระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

          - เด็กต้องมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

          - ผู้ปกครองจะต้องนำเด็กมาด้วยในวันสมัคร

 

เด็กเข้าเกณฑ์ในชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนสังกัดเทศบาล รับสมัครวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

คุณสมบัติ

          - รับเด็กที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๙ (คือเกิดระหว่าง ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙)

          - เด็กและผู้ปกครอง จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ) ยกเว้นโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

 

รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดเทศบาล รับสมัคร ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

คุณสมบัติ

- รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ ตามเกณ์การศึกษาภาคบังคับตามกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ รับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คือเด็กที่เกิดใน พ.ศ.๑๕๔๗ (๑ มกราคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗)

- เด็กและผู้ปกครอง จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ )

 รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ตามโครงการขยายการศึกษา ประกอบด้วย

๑.โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เปิดสอน ๒ ห้องเรียน  รวม ๘๐ คน

๒.โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เปิดสอน ๓ ห้องเรียน รวม ๑๒๐ คน

๓.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดสอน ๕ ห้องเรียน รวม ๒๐๐ คน

๔.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เปิดสอน ๓ ห้องเรียน รวม ๑๒๐ คน

๕.โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เปิดสอน ๔ ห้องเรียน รวม ๑๖๐ คน

คุณสมบัติ

          - รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

          - มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครภูเก็ตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

          - ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ป. ๔-ป.๖) ยกเว้นโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

รับสมัคร วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณสมบัติ

          - รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

          - มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครภูเก็ตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

รับสมัคร วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา             ในพระอุปถัมภ์