เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

            เทศบาลนครภูเก็ต  กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน บริเวณเลในเมือง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย เทศบาลนครภูเก็ต โดยสำนักการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชาติให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายการพัฒนาเทศบาล นครแห่งการสร้างสรรค์ “ตัวตนคนภูเก็ต” ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงวันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา ทุกเชื้อชาติ และส่งเสริมสนับสนุนความเป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสันติสุขอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป จนถึงรุ่นลูกหลาน  โดยมีกำหนดการดังนี้

 วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,ข้าราชการ,นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลนครภูเก็ต และพ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน บริเวณเลในเมือง เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรตินำสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ หลังจากนั้นข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและผู้อาวุโส

สำหรับปีนี้ นางสงกรานต์นามว่า มโหทรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังมยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ       

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั้น เป็นหน้าที่หลักอีกด้านที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเพณีวัฒธรรมอันดีงามของชาติคงอยู่ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่า พาบุตรหลานและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมอันดีงามดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรู้สึกประทับใจและซึมซับประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ เพื่อเป็นพลังในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking