บุคลากร  » สำนักการคลัง » งานธุรการ 
 • นางจิตตี แก้วห่อทอง
 • นักบริหารงานการคลังอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสำนักการคลัง)
 • นางจันทร์ศรี ทิพย์วิมลมาศ
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างานธุรการ)
 • นางสาวสิยา เจริญ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางกมลวรรณ มุสิเกษม
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางวรินทร เชื้อบัณฑิต
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางสาวมนทิรา ทรงจินดา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายสุวิทย์ เครือแก้ว
 • พนักงานขับรถยนต์