บุคลากร  » สำนักการคลัง » งานธุรการ 
 • นางสาวขวัญตา อริยพิทยาภรณ์
 • เจ้าพนักงานธุรการ 6ว. หัวหน้างานธุรการ
 • นางจันทร์ศรี ทิพย์วิมลมาศ
 • เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว
 • นางนงเยาว์ แก้วภราดัย
 • เจ้าพนักงานธุรการ 3
 • (ว่าง)
 • เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
 • นางยุพิน ณ นคร
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
 • นางสาวสิยา เจริญ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
 • (ว่าง)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/5
 • นายสุวิทย์ เครือแก้ว
 • พนักงานขับรถยนต์