บริการประชาชน
น้องย่าหยา
13.06
น้องย่าหยา
สวัสดีจ้าาา...น้องย่าหยาเป็นระบบแชทอัตโนมัติ วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยคะ ถามน้องย่าหยามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้จ๊ะ ^^
13.06
 
ขนาดตัวอักษร
เปลี่ยนสี
ภาษา
สารนายก
เทศบาลนครภูเก็ต จะก้าวไปสู่องค์กรที่มีบริการอย่างเป็นเลิศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ จะเป็นสื่อกลางเป็นผู้ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมเสนอแนะ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ในส่วนการบริหารงานด้านบุคคล จะยึดมั่นในระบบคุณธรรม (Merit System)  พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนางานพัฒนาคน พัฒนาเทศบาล นครภูเก็ต ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพื่อนำเทศบาลนครภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
เกาะติดนครภูเก็ต
คนนครภูเก็ต เราดูแล
22
ชุมชน
77,778
ประชากร
(ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563)
10
ยุทธศาสตร์
250
โครงการ
สมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรี
กวี ตันสุคตานนท์
รองนายกเทศมนตรี
สมจิตต์ สุทธางกูร
รองนายกเทศมนตรี
ถาวร จิรพัฒนโสภณ
รองนายกเทศมนตรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(สวนหลวง ร.9)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
จุดชมวิวเขารัง
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
ย่านเมืองเก่า
วัดมงคลนิมิตร
สวนเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษามหาราชินี
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน
สะพานหิน
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครภูเก็ต
มัลติมีเดีย
ปฏิทินหน่วยงาน
บริการประชาชน
แอปพลิเคชัน
“เทศบาลนครภูเก็ต”
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
แจ้งเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
และเข้าถึงบริการต่างๆ
ของเทศบาล