อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ขนาดตัวอักษร
เปลี่ยนสี
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครภูเก็ตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
25 มีนาคม 2559

เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

            นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  กล่าวว่า  ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงของฤดูแล้ง   เทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและเขตข้างเคียง โดยน้ำดิบที่เทศบาลฯใช้ในการผลิตน้ำประปานั้นมาจากขุมเหมืองของเอกชน   ขุมน้ำเทศบาลและเขื่อนชลประทานบางวาด  ซึ่งในขณะนี้ปริมาณน้ำดิบจากแหล่งดังกล่าวได้ลดน้อยลง   และหากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เทศบาลฯขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  

            ปัจจุบันน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ต ๗๐ เปอร์เซ็นของพื้นที่ ไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากระบบผลิตน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตถนนดำรง  ระบบผลิตสามกอง สามารถเชื่อมโยงและช่วยเหลือแลกเปลี่ยนน้ำกันได้ แต่ที่จะมีปัญหาคือ ขุมน้ำประปาบริเวณสวนหลวงฯ ซึ่งให้บริการน้ำประปาบริเวณถนนเจ้าฟ้า      ถนนบางกอกและถนนพูนผล เนื่องจากขุมน้ำดังกล่าวมีสภาพค่อนข้างจะแห้ง ซึ่งจะสามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้อีกประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์  ในขณะนี้เทศบาลนครภูเก็ตกำลังหาวิธีแก้ไขด้วยการเติมน้ำกลับเข้าไป โดยวางท่อเพิ่ม อีกส่วนหนึ่งจะนำน้ำจากเขื่อนบางวาดมาเสริมในบางโซน คือ หน้าโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวฯ  ถนนศักดิเดช ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก และจะนำน้ำจากระบบผลิตถนนดำรงมาเสริมในถนนบางกอก ถนนพูนผล   ถ้าหากจำเป็นจริง ๆ   ก็อาจจะลดแรงดันน้ำลง ดังนั้น ในช่วงหน้าแล้งนี้ เทศบาลฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านในการเตรียมรับมือและหาวิธีป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ ไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้

            แนวทางที่ ๑  ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ หากพบ ท่อแตก ท่อรั่ว หรือท่อซึม ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาโดยไม่จำเป็น

             แนวทางที่ ๒   เตรียมรับมือ เมื่อน้ำประปาขาดแคลน จัดเตรียมภาชนะสำรอง เพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในกรณีที่ทางเทศบาลหยุดจ่ายน้ำประปา

            และแนวทางที่ 3  หากปริมาณน้ำดิบในแหล่งน้ำไม่เพิ่มขึ้น เทศบาลฯ มีความจำเป็นจะต้องลดกำลังผลิตน้ำประปา พร้อมลดแรงดันในระบบท่อ ยังผลทำให้บางพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนในบางเวลา คือ ช่วงเวลา ๑๐.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น. และช่วงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และในขณะเดียวกัน เทศบาลฯได้เตรียมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาล จำนวน ๓ จุด คือ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๑  ถนนกระ และสำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ๒ ซอยพะเนียง ถนนเยาวราช เพื่อช่วยเหลือประชาชน  พร้อมทั้งได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรณีน้ำประปาหยุดไหล  โดยเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อและเขียนคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ทั้ง ๓ ศูนย์ หรือจะโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐ – ๗๖๒๑- ๑๑๑๑, ๐- ๗๖๒๑-๒๔๕๗ และ ๐-๗๖๒๑-๕๖๙๔

            นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า  อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า และเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล หากพบเห็นน้ำประปารั่วหรือท่อแตก  ขอให้แจ้งกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๑๑๓๐ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

………………………..