อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ขนาดตัวอักษร
เปลี่ยนสี
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน 79 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้    

1.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์    จำนวน    1 อัตรา
2.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล    จำนวน    1 อัตรา
3.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    จำนวน    2 อัตรา
4.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน     1 อัตรา
5.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ    จำนวน    1 อัตรา
6.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน     4 อัตรา
7.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จำนวน     3 อัตรา
8.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน    1 อัตรา
9.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จำนวน     3 อัตรา
10.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    จำนวน     2 อัตรา
11.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน    2 อัตรา
12.    ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)    จำนวน    1 อัตรา
13.    ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์    จำนวน    13 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป  

(ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน)

1.    ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง    จำนวน    2 อัตรา
2.    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างท่อ    จำนวน    3 อัตรา
3.    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์    จำนวน      4 อัตรา
4.    ตำแหน่ง  คนงาน    จำนวน    26 อัตรา
5.    ตำแหน่ง  คนสวน    จำนวน    9 อัตรา