อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ขนาดตัวอักษร
เปลี่ยนสี
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
12 พฤศจิกายน 2555

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ประจำปี พ.ศ.2555   

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน         

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    จำนวน  57  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                         จำนวน    8    อัตรา

2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์                           จำนวน    6    อัตรา

3)สาขาวิชาภาษาไทย                             จำนวน    9    อัตรา

4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                          จำนวน    4    อัตรา

5)สาขาวิชาสังคมศึกษา                           จำนวน    5   อัตรา

6)สาขาวิชาศิลปศึกษา                            จำนวน    3    อัตรา

7)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                          จำนวน    2    อัตรา

8)สาขาวิชานาฎศิลป์                              จำนวน    3    อัตรา

9)สาขาวิชาดนตรีไทย                             จำนวน    2    อัตรา

10)สาขาวิชาดนตรีสากล                       จำนวน    4    อัตรา

11)สาขาวิชาวัดผล                             จำนวน    1    อัตรา

12)สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา         จำนวน    3    อัตรา

13)สาขาวิชาประถมศึกษา                     จำนวน    1    อัตรา

14)สาขาวิชาแนะแนว                         จำนวน    1    อัตรา

15)สาขาวิชาคหกรรม                          จำนวน    2    อัตรา

16)สาขาวิชาเคมี                               จำนวน    1    อัตรา

17)สาขาวิชาชีววิทยา                          จำนวน    1    อัตรา

18)สาขาวิชาภาษาจีน                         จำนวน    1    อัตรา